רישום לווה

אימות משתמש

פרטים אישיים

פרטי העסק

פרטי ההלוואה

סיום תהליך ההרשמה

אמתין שמוקדן יחזור אליי לתשלום טלפוני

וידוא משתמש

עם הזנת מספר טלפון, נשלח אליך מסרון עם קוד. הזן את הקוד בשדה הקוד במסך הבא

וידוא משתמש

הזן את הקוד שקיבלת מאיתנו במסרון

פרטים אישיים של מבקש ההלוואה

עסק - פרטים כלליים

בחר את סוג העסק

פרטי הלוואה ופרטים פיננסיים

* שדות חובה
נא המתן... המערכת בודקת את זכאותך

ברכות נמצאת מתאים להמשך תהליך חיתום ואימות נתונים!

ע"פ הנתונים שהוזנו במערכת נמצאת זכאי להלוואה בסך ש"ח, בריבית שנתית .

ההלוואה אשר תאושר תהיה בכפוף לאימות הנתונים אשר כולל השלמת מסמכים ומידע נוסף אשר תתבקש להציג לחברה.

אין לראות באמור בהודעותיו של הכותב הנ"ל משום אישור למתן ההלוואה ו/או האשראי והמידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה הודעה רשמית מטעם החברה ו/או מי מטעמה.

הסכם למתן שירותים
שנערך ונחתם ביום 22/3/2018

בין: ביזלנד בע"מ     ח.פ 515645810
מרח' מנחם בגין 52 תל-אביב 67137
(להלן: "החברה")
מצד אחד


לבין:     ת.ז/ח.פ
מרח':
(להלן ביחד ולחוד: "הלקוח")
מצד שני


הואיל:   והלקוח פנה אל החברה בבקשה לקבל באמצעותה הלוואה.
הואיל:   וברצון הצדדים להעלות על הכתב את ההסכמות ביניהם.

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. השירותים
1.1   החברה תספק ללקוח שירותים פיננסיים הכוללים בדיקות היתכנות ואימות המסמכים והנתונים שנמסרו לחברה לצורך גיוס הלוואה ללקוח ומתן המלצה/חוות דעת לגופי המימון (להלן: "בדיקה הכלכלית")

1.2   במהלך ההתקשרות הריני מאשר לחברה לייצג אותי מול גופי המימון השונים. כל מידע שיימסר לחברה ו/או יועבר לידי החברה ו/או יוכן על ידי החברה בקשר עם הבדיקות האמורות ובקשר עם הלקוח יימסר לגופי המימון, הכל בהתאם לדרישות גוף המימון ולשיקולי החברה.

1.3   בפנייתי לחברה הריני מאשר לחברה לבדוק אודותיי בכל מאגרי המיגע החיצוניים והנדרשים לחברה לצורך מתן השירותים.


2. תמורה
2.1   בתמורה לבדיקה הכלכלית ישולם לחברה סך השווה ל-490 ₪ (במילים: ארבע מאות תשעים שקלים) בתוספת מע"מ כדין (להלן:"התמורה עבור הבדיקה הכלכלית")

למען הסר ספק מובהר, כי התמורה עבור הבדיקה הכלכלית אינה מותנית בגיוס ההון ללקוח ולא תושב ללקוח בשום מקרה.

2.2   בנוסף לאמור לעיל, עם החתימה על מסמכי ההלוואה יעביר הלקוח לחברה סך של 1% בתוספת מע"מ כדין, בעבור כל שנת הלוואה (אחוז לשנה בתוספת מע"מ) התמורה תשולם במלואה לחברה בעת חתימתו של הלקוח על מסמכי ההלוואה הנדרשים מול נציגי החברה בהמחאת מזומן/כ.א.


3. התחייבות למסירת פרטים
הלקוח מצהיר ומתחייב, כי מסר את כל הפרטים המלאים בדבר פעילותו וההליכים הנוגעים לו ולכל גוף או גורם רלוונטי מטעמו, כי כל הפרטים שמסר הלקוח הינם נכונים, מלאים ומדויקים, כי לא מסר כל מידע כוזב, שקרי או חלקי ולא הסתיר מידע כלשהו שעשוי להיות רלוונטי לפעולות הגיוס שבכוונת החברה לעשות עבורו. הלקוח מאשר כי ידוע לו שהצלחת התהליך תלויה בין היתר במידע שמתקבל מידיו ובשיתוף הפעולה שלו.


4. הסכמה לקבלת דיוור
  • אני מסכים בזאת כי חברת ביזלנד בע"מ תשלח לכתובת הדוא"ל שמסרתי לה הודעות ומכתבים ופרסומים שונים (להלן: "דבר פרסומת") מטעמה בנושאים בהם היא פועלת

  • אני מסכים בזאת כי חברת ביזלנד בע"מ תשלח למספר הטלפון הנייד שמסרתי לה הודעות SMS (להלן:"דבר פרסומת") מטעמה בנושאים בהם היא פועלת.


שם איש הקשר:  
מספר טלפון

כתובת אימייל למשלוח חשבונית:

ולראיה על האמור לעיל באו הצדדים על החתום:
ביזלנד בע"מ
שם הלקוח: ת.ז: חתימה:

יצרו איתך קשר תוך יום עסקים

כלכלן יצור איתך קשר תוך יום עסקים להתחלת תהליך אימות נתונים!

תוכל לצפות בנתוניך האישיים ב"התחברות לחשבונך" באתר הבית בהזנת כתובת המייל שהוזנה והסיסמה

לא ניתן להתקדם באופן אוטומטי

כלכלן של ביזלנד יצור איתך קשר בהקדם

קבל הלוואה